TSN | Technology, Software, Network

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Bu sayfa, 6698 Sayılı Kanun Kapmsamındaki Aydınlatma Metnimizi içermektedir. Şirketimizin mevcut Gizlilik Politikası ve Güvenlik Bildirisi'ni ayrıca inceleyebilirsiniz.

1 - Amaç ve Kapsam

TSN Yazılım (veya "Şirket"), kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuat ile uyumlu davranmak için azami gayreti göstermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ("Politika") çerçevesinde, TSN Yazılım tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler açıklanmaktadır.

Politika ile, TSN Yazılım'ın "şirket faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi"nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; TSN Yazılım, veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ("KVK Kanunu") yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve TSN Yazılım tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, TSN Yazılım tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yönelik olmakla birlikte, TSN Yazılım çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hususlar ayrıca düzenlenmektedir.

2 - Politika Esasları

2.1 - Genel Esaslar

Politika, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak biçimde TSN Yazılım internet sitesinde (tsnyazilim.com.tr) yayımlanır. Mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, Politika'da yapılacak değişiklikler, veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği biçimde erişime açılacaktır.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yürürlükte bulunan mevzuat ile işbu Politika arasında çelişki bulunması halinde, TSN Yazılım yürürlükte bulunan mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

2.2 - Politika Kapsamındaki Kişi Grupları

Politika kapsamında olan ve TSN Yazılım tarafından kişisel verileri işlenen veri sahibi grupları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışan Adayları:

  TSN Yazılım ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere TSN Yazılım değerlendirmesine alınan kişiler.

 • İş Ortakları Yetkilileri, Çalışanları:

  TSN Yazılım'ın ticari ilişki içinde olduğu kuruluşların gerçek kişi yetkilileri, hissedarları, çalışanları.

 • Ziyaretçiler:

  TSN Yazılım ofislerini veya TSN Yazılım tarafından işletilen İnternet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler.

 • Diğer Gerçek Kişiler:

  TSN Yazılım Çalışanları kapsamında olmayan tüm gerçek kişiler.

3 - Veri İşleme Faaliyetine Konu Olan Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

3.1 - Kişisel Veri Kategorileri

TSN Yazılım tarafından, aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileri kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekillerde işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi Açıklama
KİMLİK BİLGİSİ Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kişisel verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.
İLETİŞİM BİLGİSİ İletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi kişisel veriler.
FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİK BİLGİSİ Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİSİ TSN Yazılım'ın ticari faaliyetlerini yürütürken gerek veri sahibinin gerekse de TSN Yazılım'ın teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması için işlenen kişisel veriler.
RİSK YÖNETİMİ BİLGİSİ Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurulına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler.
FİNANSAL BİLGİ TSN Yazılım ile veri sahibi arasındaki hukuki ilişki kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi kişisel veriler.
HUKUKİ İŞLEM VE UYUM BİLGİSİ TSN Yazılım'ın hukuki alacak ve haklarının tespiti, tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülüklerin ve TSN Yazılım politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
DENETİM VE TEFTİŞ BİLGİSİ TSN Yazılım'ın kanuni yükümlülükleri ve TSN Yazılım politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KVK Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örneğin; kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)
TALEP/ŞİKAYET YÖNETİMİ BİLGİSİ TSN Yazılm'a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
İTİBAR YÖNETİMİ BİLGİSİ Kişiyle ilişkilendirilen ve TSN Yazılım'ın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan kişisel veriler (örneğin; TSN Yazılım ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımları)

3.2 - Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, KVK Kanunu’nda yer alan veri işleme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak aşağıda sıralanan amaçlarla TSN Yazılım tarafından işlenmektedir. Aşağıda yer alan amaçların varlığı, her kişisel veri sahibi özelinde değişiklik gösterebilmektedir.

Elde edilen kişisel veriler, TSN Yazılım tarafından KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmektedir:

 • Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • Çalışanlara Yönelik Kurumsal İletişim ve/veya Çalışanların Katılım Sağladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve/veya Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası
 • Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
 • Hukuk İşlerinin Takibi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 • Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası
 • Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi
 • Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası
 • Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 • Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirket Faaliyetlerinin TSN Yazılım Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirket İçi Atama-Terfi ve İşten Ayrılma Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirket İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini
 • TSN Yazılım'ın Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • TSN Yazılım'ın Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Ürün ve Hizmetlere İlişkin Olarak Kullanıcı Deneyiminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • Çalışanların Performans Değerlendirme Süreçlerinin Planlanması ve Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
 • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

4 - Veri Aktarım Amaçları ve Veri Aktarılan Taraf Kategorileri

TSN Yazılım, KVK Kanunu'nda yer alan ilkelere ve özellikle, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin (Bkz. Bölüm 5.2.) kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir:

 • TSN Yazılım Şirketlerine,
 • TSN Yazılım tedarikçilerine,
 • TSN Yazılım iştiraklerine,
 • TSN Yazılım iş ortaklarına,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Veri aktarım şartlarına uygun olarak, diğer üçüncü kişilere.

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve olası veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Taraflar Tanımı Veri Aktarım Amacı
İş Ortağı TSN Yazılım'ın, ticari faaliyetlerin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak
Tedarikçi TSN Yazılım'ın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, TSN Yazılım'ın emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak TSN Yazılım'a hizmet sunan taraflar TSN Yazılım'ın tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve TSN Yazılım'ın ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin TSN Yazılım'a sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak
İştirakler TSN Yazılım'ın hissedarı olduğu şirketler TSN Yazılım'ın iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak
TSN Yazılım Şirketleri TSN Yazılım'ı oluşturan ve/veya TSN Yazılım tarafından oluşturulan tüm şirketler TSN Yazılım'ın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin planlanması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi ile denetim gibi amaçlarla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre TSN Yazılım'ın bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre TSN Yazılım'dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

5 - Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5.1 - Kişisel Veri Sahiplerinin Taleplerinin İletilmesi ve Sonuçlandırılması

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarının kullanılmasına ilişkin taleplerini tsnyazilim.com.tr adresinde bulunan formu doldurarak formda belirtilen yöntemlerle, ıslak imzalı veya güvenli elektronik imzalı olarak TSN Yazılım'a iletebileceklerdir.

TSN Yazılım, veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.

TSN Yazılım, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla ek bilgi talep edebilecektir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, TSN Yazılım tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

6 - KVK Başvuru Formu ve Başvuru Adres Tablosu

KVKK Kapsamında Veri Sahibi Başvuru Formu'nu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvuru Aracı Başvuru Adresi Başvuru Açıklaması
Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen veya Noter vasıtasıyla İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 22/13, Odunpazarı/Eskişehir Zarfın/tebligatın üzerine "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Edinme Talebi" yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz kullanılmak suretiyle E-postanın konusu olarak "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Edinme Talebi" yazılacaktır. Veri sahibinin ıslak imzalı başvuru metni, tarayıcı araç veya uygulamalarıyla dijital hale getirilerek, okunaklı bir pdf uzantılı dosya şeklinde e-postada ekli dosya olarak bulunacaktır.
Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunmayan e-posta adresiniz kullanılmak suretiyle E-postanın konusu olarak "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Edinme Talebi" yazılacaktır. Veri sahibinin mobil imza/e-imza içeren başvuru metni e-postada ekli dosya olarak bulunacaktır.

7 - Tanımlar

Politika'da kullanılan terimlere ait tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
Kişisel Sağlık Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
KVK Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika TSN Yazılım Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
TSN Yazılım İş Ortakları TSN Yazılım'ın ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar
TSN Yazılım Tedarikçileri Sözleşme temelli olarak TSN Yazılım'a hizmet sunan taraflar
TSN Yazılım Şirketleri TSN Yazılım'ın bünyesine dahil olduğu ve/veya bünyesindeki şirketler
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türk Ceza Kanunu 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir