TSN | Technology, Software, Network

Cayma, İptal ve İade Koşulları

Tüketici Hakları, Genel Hükümler ve Koşullar

 1. tsnyazilim.com.tr İnternet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu, mesafeli satış sözleşmesini, işbu sayfadaki hükümleri/koşulları ve varsa satın aldığınız hizmetlere ilişkin hizmet sözleşmelerini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürün veya hizmetlerin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara ve Türk Hukuku'na tabidir.
 3. Satın alınan ürün veya hizmetlerin varsa iletim, teslimat, sevkiyat vb. masrafları alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan herbir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise alıcılar, sözleşmeyi sona erdirebilir. Kişiye/kuruma özel geliştirilen ve/veya belirli bir kod ile aktive edilebilen/kullanılabilen veya bu kapsamda satılan yazımlar, kodlar, tasarımlar, içerik oluşturma (metin, görsel, işitsel vb.) ve/veya yönetme hizmetleri, editörlük hizmetleri, danışmanlık ve/veya eğitim hizmetleri ve sair hizmetleri içeren sözleşmelerde teslimat süresi ayrıca belirtilmişse sözleşmede belirtilen süre geçerlidir. Ek bir sözleşmeyle teslimat süresi belirtmemiş ise teslimat süresi herhangi bir şekilde sınırlnadırılmamış olarak kabul edilir.
 5. Satın alınan ürün veya hizmet, satıcı tarafından eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün tedarik veya herhangi başka sebeplerden dolayı satılmasının ve/veya teslim edilmesinin mümkün olmaması durumunda, satıcı bu durumu tespit ettiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bildirmek zorundadır. Toplam bedel, 14 gün içinde alıcıya iade edilmek zorundadır.
 7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
 8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri satıcıya ait olacak şekilde satıcıya iade etmek zorundadır.
 9. Satıcının öngöremediği mücbir sebeplerden dolayı satın alınan bir ürünün süresinde tedarik ve/veya teslim edilememesi halinde satıcı, bu durumu alıcıya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı, siparişi iptal ederse ürün bedeli, iptalden itibaren 14 gün içerisinde; ödemeyi nakit ile yapmış ise nakden, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise kredi kartına / bankaya iade edilir fakat ücret iadesini bankalar bazı durumlarda, alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarabilmektedir.
 10. Alıcı, sözleşme konusu malı/hizmeti teslim almadan önce muayene etmek ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve/veya ayıplı malı/hizmeti teslim almamak ile yükümlüdr. Teslim alınan malın/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslim aldığı malı/hizmeti özenle korumak zorundadır. Alıcı, cayma hakkını kullanılacaksa malı/hizmeti kullanmamalıdır. Ürünle/hizmetle birlikte fatura da iade edilmelidir; alıcı, "kurumsal" ise alıcı tarafından satıcıya "iade faturası" kesilmelidir.
 11. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün/hizmetin, "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" kapmasında olmaması ve kullanılmamış olması şarttır.
 12. Alıcının satın aldığı eğer bir hizmet ise cayma hakkı süresi olan 14 günlük süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 13. Alıcının satın aldığı ürünler için cayma hakkını kullanmasından kaynaklanan teslimat, iletim vb. masraflar satıcıya aittir.
 14. Cayma hakkının kullanıldığı ürünlerin; faturası (veya alıcı kurumsal ise "iade faturası"), iade formu, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, hasarsız ve kullanılmamış olarak satıcıya teslim edilmesi, alıcı tarafından sağlanmalıdır.
 15. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri, alıcıya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 16. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle, iade edilmek istenen malın değerinde bir azalma olmuşsa/olacaksa veya iade imkansızlaşırsa alıcı, kusuru oranında satıcınınnın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu değildir.
 17. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 18. Alıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan ürünler/malzemeler, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, alıcıya teslim edilmesinin ardından alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin ambalajının alıcı tarafından açılmış olması halinde ve ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 19. Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde kartı sağlayan banka veya finans kuruluşu ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder, beyan ve taahhüt eder.
 20. İşbu hüküm ve koşulların geçerliliği üçüncü önceliklidir. Şöyle ki; işbu hüküm ve koşullar ile Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin hüküm ve koşulları ve/veya varsa alıcının satın almış olduğu hizmetlere ilişkin Hizmet Sözleşmelerinin hüküm ve koşullarının ihtilafı durumunda Hizmet Sözleşmelerinin hüküm ve koşullarının geçerliliği birinci önceliklidir; buna rağmen ihtilaf giderilememişse ikinci öncelik, Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin hüküm ve koşullarının geçerliliğidir.